Във фото-галерията са представени избрани фотографии на цигани, съхраняващи се в Народописния архив на Етнографския институт с музей при Българска академия на науките (Арх. ЕИМ) и от Архива на Дружеството за изследване на малцинствата Студии Романи (Арх. СР).
         В сбирките на Народописния архив на Етнографски институт с музей са включени фотографии от края на ХIХ в. до наши дни. Особенно богата е сбирката от фотографии, направени от Васил Маринов по време на теренните му експедиции (заедно с Емилия Хорватова от Словакия) през 50-те години на ХХ в.
         В Архива на Дружеството Студии Романи се съхраняват множество фотографии, направени от Елена Марушиакова и Веселин Попов през последните две десетилетия по време на теренните им експедиции в България и в други страни по света, както и подарени ни от приятели и колеги. Част от Архива на Дружеството са и колекциите от пощенски картички и стари семейни албуми от България, както и фотографии от обществено-политическата дейност на циганския активист Шакир Пашов.
         Представените фотографии са разделени в отделни рубрики съобразно хронологически и географски принципи, като скоби се отбелязва наименованието на съответната циганска група.

България (50-те години на ХХ в.)

България (90-те години на ХХ в.)


Цигани по света

Изследователи и информатори