Каталогът на Специализираната библиотека с архив “Студии Романи” включва два вида издания:

  1. Книги, брошури, буклети и други единични публикации.
  2. Списания, вестници и други периодични публикации.

Към Специализираната библиотека с архив “Студии Романи” е съзаден и специален Фонд “Обмен", като включените в него издания са предназначени за обмен с други сходни институции.